شناسه : 809123
حضور قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش در شهرستان ابرکوه

حضور قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش در شهرستان ابرکوه


آقای خادمیان قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش در شهرستان ابرکوه حضور يافت
حضور قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش در شهرستان ابرکوه
صمیمی كه با حضور جمعی از مدیران و روسای انجمن اولیاء و مربیان مدارس این شهرستان برپا شده بود، شركت نمود.

 در ابتدای این نشست آقای دادبین پور مدیر آموزش و پرورش شهرستان از حضور ایشان در شهرستان ابرکوه تقدیر و تشکر نمود، در ادامه آقای خادمیان پیرامون اهمیت مشارکت همه جانبه اولیاء و نقش آنها در تعلیم و تربیت در جمع مدعوين صحبت نمود. در پايان اين نشست حاضرین نقطه نظرات خود را با ايشان در ميان گذاشتند.