شناسه : 812546
حضور آقاي ذبيحي عضوهيت مديره صندوق بيمه كشاورزي كشور درابركوه

حضور آقاي ذبيحي عضوهيت مديره صندوق بيمه كشاورزي كشور درابركوه


درتاريخ 30/2/89آقاي مهندس ذبيحي عضوهيت مديره صندوق بيمه كشاورزي كشور ومهندس فرهمند نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي ونماينده محترم
حضور آقاي ذبيحي عضوهيت مديره صندوق بيمه كشاورزي كشور درابركوه

مردم ابركوه درمجلس شوراي اسلامي وفرماندار ابركوه آقاي عادل وهمراهان آقايان مهندس رضايي مدير گروه خدمات كشاورزي يزد،مهندس سجادي پورمعاون فني سازمان جهاد كشاورزي يزد،آقاي انجذاب مسئول هماهنگ كننده سازمان جهادكشاورزي استان يزد ضمن بازديد از تعدادي باغات ومزارع ابركوه درمحل فرمانداري جلسه اي درخصوص مشكلات كشاورزي شهرستان تشكيل دادند.دراين جلسه آقاي عادل ضمن خيرمقدم به حاضرين وبا اشاره به كمبود آب درشهرستان خواستار حمايت هاي مسئولين جهت رفع  مشكلات  وصنعتي شدن كشاورزي شد.همچنين  آقاي ذبيحي ضمن تشكر ازآقاي فرهمند وفرماندار ابركوه بيان نموداعتبار هاي قابل توجه اي به صندوق بيمه درنظر گرفته شده است واز نقش بيمه بعنوان يك ابزار حمايتي براي كشاورزان وتضمين كننده توليدات كشاورزان يادكرد.وي بيان نمود بايد حق بيمه به حداقل وتعهدات بيمه گر به حداكثر برسد.