شناسه : 812486
حجه الاسلام والمسلمين حسيني امام جمعه ابرکوه

حجه الاسلام والمسلمين حسيني امام جمعه ابرکوه


با بيان اينکه ملت ايران درموضوع امنيت جهاني وسلاح هسته اي که بزرگترين خطربراي امنيت جهان است حرفها وراه حلهاي روشن وپيشنهادهاي عملياتي
حجه الاسلام والمسلمين حسيني امام جمعه ابرکوه

دارد مواضع شجاعانه رياست جمهوري اسلامي درکنفرانس بازنگري منع گسترش تسليحات هسته اي را ستود.
حجت الاسلام حسيني باتبريک سالروزتشکيل بسيج سازندگي وبااشاره به سال همت مضاعف وکارمضاعف اظهاراميدواري کر د نيروي بسيج دراين سال درعرصه هاي مختلف گامهاي بلندي بردارد.