شناسه : 815547
جلسه هماهنگي بازديد ازخانواده محترم شهدا

جلسه هماهنگي بازديد ازخانواده محترم شهدا


درمورخ 8/9/89جلسه اي با حضور فرماندار ابركوه جهت هماهنگي سركشي از 220خانواده
جلسه هماهنگي بازديد ازخانواده محترم شهدا

شهيدوبرگزاري يادواره شهدا تشكيل شد دراين جلسه مقرر شد جهت بازديد ازخانواده هاي شهدا ي شهرستان درتاريخ 14/9/89دوشنبه با تركيب 50 گروه با مسئولين شهرستان واعضاي سپاه بازديد انجام شود اين بازديد درموعد مقرر با حضور سردارالله دادي انجام خواهد گرفت .