شناسه : 813567
جلسه فرماندار شهرستان باحضور معتمدين مردم،مسئولين برخي ادارات ونهادهاودست اندركاران رسانه هاي عمومي

جلسه فرماندار شهرستان باحضور معتمدين مردم،مسئولين برخي ادارات ونهادهاودست اندركاران رسانه هاي عمومي


دراين جلسه فرماندار ابركوه ضمن خير مقدم وگراميداشت هفته دولت ويادوخاطره شهيدان بزرگوارشهيد
جلسه فرماندار شهرستان باحضور معتمدين مردم،مسئولين برخي ادارات ونهادهاودست اندركاران رسانه هاي عمومي

رجايي وباهنر  اظهار داشت :دولت نهم ودهم دولت مهرورز وخدمتگزار  مردم است و اجراي  عدالت ،همدلي وهمكاري بين مردم ودولت برقرار مي باشد. وي درادامه  برنامه هاي هفته دولت درشهرستان ابركوه را تشريح و مهمترين پروژه هايي كه دراين ايام افتتاح خواهد شدرا برشمرد.