شناسه : 814007
جلسه بررسي طرح مطالعات امكان سنجي گردشگري روستاي احمد آباد

جلسه بررسي طرح مطالعات امكان سنجي گردشگري روستاي احمد آباد


جلسه بررسي طرح مطالعات امكان سنجي گردشگري روستاي نمونه گردشگري روستاي
جلسه بررسي طرح مطالعات امكان سنجي گردشگري روستاي احمد آباد

احمد آبادواقع دردهستان تيرجرد بخش مركزي ابركوه كه ازجمله مصوبات مناطق نمونه گردشگري استان يزد دردور دوم سفر رياست محترم جمهوري مي باشد با حضور فرماندار شهرستان ابركوه وتعدادي ازكارشناسان درمحل فرمانداري ابركوه تشكيل گرديد دراين جلسه فرماندار ابركوه جناب آقاي عادل بر لحاظ نمودن تمامي امكانات گردشگري روستا وبه روز نمودن مطالعات درقالب طرح جامع تاكيد نمود.