شناسه : 811396
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان درمحل فرمانداری وباحضور فرماندار محترم شهرستان درتاریخ 4/8/88تشکیل گردید.

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان درمحل فرمانداری وباحضور فرماندار محترم شهرستان درتاریخ 4/8/88تشکیل گردید.


دراین جلسه مدیر کل کتابخانه های استان یزد جناب آقای علایی نیز حضور داشتند.
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان درمحل فرمانداری وباحضور فرماندار محترم شهرستان درتاریخ 4/8/88تشکیل گردید.
ودرخصوص احداث کتابخانه عمومی استاندارد درشهرستان وچگونگی افزایش تعداداعضای کتابخانه های عمومی وگسترش فرهنگ کتابخوانی بحث وتبادل نظر شد.