شناسه : 810633
توزیع کتاب فرهنگی بین دانشجویان

توزیع کتاب فرهنگی بین دانشجویان


با هدف ترويج فرهنگ مطالعه و کتاب خواني از سوي اداره تبليغات اسلامي ابرکوه کتاب
توزیع کتاب فرهنگی بین دانشجویان
"راهي به سوي حقيقت» با محتواي اعتقادات ناب شيعه و سير تحليلي تاريخ صدر اسلام در بين دانشجويان و تعدادي از مسئولين ادارات توزيع شد.