شناسه : 145184932

توزيع آرد و سهميه در نظر گرفته شده نانوائيها ماهيانه كنترل گردد


در جلسه شوراي آرد و نان شهرستان ابركوه كه به رياست معاون سياسي امنيتي فرماندار در دفتر كار فرماندار تشكيل شد ، بر كنترل توزيع آرد و سهميه در نظر گرفته شده نانوائيها به طور ماهيانه تاكيد شد .

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه ، علي اكبر اسحاقي معاون سياسي و امنيتي فرماندار در جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان گفت : توزيع آرد در بين نانوائيها و سهميه  تعلق گرفته شده به آنها ، به طور ماهيانه توسط اداره صنعت و معدن و تجارت  كنترل شود .

اسحاقي افزود : مركز بهداشت و درمان نيز به صورت ماهيانه در جلسه كارگروه آرد و نان ، گزارش بازرسي از واحد هاي نانوائيها را ارائه نمايد .

وي تصريح كرد : در صورتي كه خواربارفروشي ها بخواهند اقدام به توزيع نانهاي بسته بندي نمايند ، بايد ضمن اجراي مقررات مربوطه ، توزيع هرگونه نان با مشخصات توليد كننده همراه باشد .  

مركز بهداشت و درمان به طور مشترك با اداره صنعت و معدن ، در خواربارفروشي ها و لبنياتي ها نسبت به بررسي قيمت و بهداشت توزيع نان اقدام نمايند .

در خصوص حمل آرد نيز اداره صنعت از طريق غله يزد و حمل و نقل آبادان پيگيري نموده و در صورت عدم همكاري مراتب به استانداري اعلام شود .