شناسه : 813307
توديع ومعارفه رئيس شبكه بهداشت ودرمان شهرستان ابركوه

توديع ومعارفه رئيس شبكه بهداشت ودرمان شهرستان ابركوه


درمراسمي درمحل شبكه بهداشت ودرمان شهرستان ابركوه رئيس شبكه بهداشت ودرمان
توديع ومعارفه رئيس شبكه بهداشت ودرمان شهرستان ابركوه

شهرستان آقاي مهدي حسن پور توديع وآقاي عسكر نژاد بعنوان رئيس جديد شبكه بهداشت درمان معارفه گرديد اين جلسه با حضور تعدادي از  مسئولين شهرستان وفرماندار ابركوه آقاي عادل تشكيل گرديد.