شناسه : 1474912
برزگرزاده:

تمام ادارات و نهادها باید برای فعالیت های خود پیوست فرهنگی داشته باشند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری "برزگرزاده" فرماندار ابرکوه در جلسه ی صبح امروز که با حضور مسئولین کمیته های طرح تحول اجتماعی شهرستان در محل فرمانداری تشکیل شد ضمن تبیین اهمیت فرهنگ سازی و تقویت باورهای دینی،از فرهنگ بعنوان عامل جهت دهی فعالیت های اقتصادی،سیاسی و اجتماعی یاد کرد و آن را زیربنای سایر بخش های جامعه برشمرد. برزگرزاده افزود: نباید باورهای فرهنگی و ارزشی جامعه دستخوش تغییرات درعرصه های اقتصادی و سیاسی شده و حالتی انفعالی به خود گیرد. در ادامه جلسه مسئولین کمیته های طرح تحول اجتماعی شهرستان برنامه های کمیته متبوع را تشریح و بر همکاری گسترده کلیه دستگاههای ذیربط تاکید نمودند.
برزگرزاده:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری "برزگرزاده" فرماندار ابرکوه در جلسه ی صبح امروز که با حضور مسئولین کمیته های طرح تحول اجتماعی شهرستان در محل فرمانداری تشکیل شد ضمن تبیین اهمیت فرهنگ سازی و تقویت باورهای

دینی،از فرهنگ بعنوان عامل جهت دهی فعالیت های اقتصادی،سیاسی و اجتماعی یاد کرد و آن را زیربنای سایر بخش های جامعه برشمرد.

برزگرزاده افزود: نباید باورهای فرهنگی و ارزشی جامعه دستخوش تغییرات درعرصه های اقتصادی و سیاسی شده و حالتی انفعالی به خود گیرد.

در ادامه جلسه مسئولین کمیته های طرح تحول اجتماعی شهرستان برنامه های کمیته متبوع را تشریح و بر همکاری گسترده کلیه دستگاههای ذیربط تاکید نمودند.