شناسه : 816834
تقدير وتشكر از مردم فهيم شهرستان ابركوه

تقدير وتشكر از مردم فهيم شهرستان ابركوه


عادل فرماندار شهرستان ابركوه از عموم مردم فهيم وولايي وهميشه درصحنه
تقدير وتشكر از مردم فهيم شهرستان ابركوه

شهرستان ابركوه كه با ديگر همدل وهمصدا وبا قامتي استوار واراده اي مستحكم درطليعه سي و سومين بهار انقلاب اسلامي واستقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي همراه با سراسر كشور با حضور حماسي خود دربزرگترين همايش اقتدار وسربلندي در راهپيمايي 22بهمن باحضور خود نقش آفريني كردند وانسجام اسلامي واداره ملي وشكوه شادابي خود رابه جهانيان به نمايش گذاشتندتقدير وسپاسگزاري نمود واز خداوند منان وباريتعالي پيروزي وسربلندي ايران اسلامي را تحت زعامت رهبر فرزانه وگرانقدر انقلاب اسلامي حضرت ايت الله خامنه اي خواستار شد.