شناسه : 814807
تغيير مسئولين اداره مالیات ابرکوه

تغيير مسئولين اداره مالیات ابرکوه


سید ناصر ابراهیمی مدیر کل امور مالیاتی استان یزد درجلسه اي با حضور عادل فرماندار شهرستان
تغيير مسئولين اداره مالیات ابرکوه

ابركوه  رضا نجف زاده رابعنوان  رئیس جدید اداره امور مالیاتی این شهرستان معرفی واز خدمات حمید امیدوار رئیس قبلی این اداره تجلیل نمود