شناسه : 158430746

تعیین 47 شعبه أخذ رأی برای انتخابات مجلس یازدهم در شهرستان ابرکوه


فرماندار ابرکوه با اشاره به اهمیت و تعیین شعب اخذ رای گفت: ما به عنوان مجریان انتخابات تمامی تلاش و فعالیت خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم و مشارکت حداکثری مردم متمرکز خواهیم کرد و باید با رویکرد قانون مداری و امانتداری وظایف شرعی و قانونی خود را در این مسئولیت خطیر به بهترین شکل انجام دهیم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ جلسه تعیین شعب اخذ رأی، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان به ریاست محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه، اعضای هیات اجرایی و نمایندگان شورای نگهبان  در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار ابرکوه با اشاره به اهمیت و تعیین شعب اخذ رای گفت: ما به عنوان مجریان انتخابات تمامی تلاش و فعالیت خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم و مشارکت حداکثری مردم متمرکز خواهیم کرد و باید با رویکرد قانون مداری و امانتداری وظایف شرعی و قانونی خود را در این مسئولیت خطیر به بهترین شکل انجام دهیم.

کاظمی نسب با اشاره به انتخابات پیش رو بر اصل بی طرفی تاکید کرد و اظهار داشت : دقت نظر در انتخاب محل و تعیین شعب أخذ رأی باید به نحوی انتخاب شوند که تمام مردم به آن نقطه امکان دسترسی راحتی را داشته باشند.

در این نشست تعداد و محل استقرار شعب أخذ رأی مورد نیاز با همفکری اعضای هیات اجرایی و نمایندگان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس تعداد 47 شعبه اخذ رای برای شهرستان ابرکوه تعیین شد و از این تعداد ٣٠ شعبه برای شهرابرکوه و بخش مرکزی که 18 شعبه شهری و 12شعبه روستایی همچنین 17 شعبه  برای بخش بهمن در نظر گرفته شد که 8 شعبه شهری و 9 شعبه روستایی باشد.