شناسه : 811731
تشکیل ستاد دهه فجر شهرستان ابرکوه

تشکیل ستاد دهه فجر شهرستان ابرکوه


اولین جلسه ستاد دهه فجر شهرستان ابرکوه درتاریخ 2/10/88درمحل فرمانداری با حضور فرماندار محترم وسایر اعضاء تشکیل گردید.
تشکیل ستاد دهه فجر شهرستان ابرکوه
   

.دراین جلسه کار گروههای 20گانه ستادمشخص ومقرر شد درجلسات بعد گزارش فعالیتهای خود را ارائه نمایند. این کارگروهها عبارتند از :

کار گروه ارتباطات واطلاع رسانی ،انجمن ها-هیئات وکانونهای اسلامی ،اصناف،ایثارگران،تعاون وتشکلهای مردمی ،جوانان،فرهنگیان ودانش آموزی ،دانشجویی ،روستایی وعشایری، بانوان وخانواده ،کارگری،کودکان ونوجوانان ،فرهنگی هنری ،مراسم،نیروهای مسلح وبسیج ،نمایشگاهها ،نظارت وارزیابی ،نهادهاوسازمانها ،امنیتی وپشتیبانی .