شناسه : 813133
تخصيص 4200 ميليارد تومان اعتبار به واحدهاي مسکن مهر روستايي و شهري

تخصيص 4200 ميليارد تومان اعتبار به واحدهاي مسکن مهر روستايي و شهري


وزير مسکن و شهرسازي گفت :يک خط اعتباري هشت هزار ميليارد توماني براي مسکن تخصيص داده شده که از اين مبلغ براي ساخت واحدهاي مسکن مهر در شهرها دو هزار و 600ميليارد تومان و روستاهاي کشور نيز يک هزار و 600 ميليارد تومان تامين اعتبار کرده
تخصيص 4200 ميليارد تومان اعتبار به واحدهاي مسکن مهر روستايي و شهري

است. آقاي علي نيکزاد در ادامه بازديد از طرحهاي مسکن مهر شهرستانهاي ميبد و اردکان از پروژهاي شهرستان ابركوه  هم بازديد کرد. آقاي نيکزاد، بر سرعت بخشيدن طرح هاي مسکن مهر در کشور تاکيد کرد و افزود: تاکنون براي 810 هزار واحد مسکن مهر در کشور از شهرداري ها پروانه ساخت اخذ شده است و در همين راستا پي ريزي 600 هزار واحد تاکنون انجام شده است.وي اظهار داشت: وزارت مسکن و شهرسازي از محل خط اعتباري هشت هزار ميليارد تومان تخصيص داده شده بدين منظور تاکنون براي ساخت واحدهاي مسکن مهر در شهرهاي دو هزار و 600 ميليارد تومان و روستاهاي کشور نيز از محل همين خط اعتباري يک هزار و 600 ميليارد تومان تامين اعتبار کرده است.وزير مسکن گفت: براي ساخت واحدهاي مسکوني در روستاها، تاکنون براي200 هزار واحد تامين اعتبار شده است و از سوي بنياد مسکن انقلاب اسلامي که متولي ساخت واحدهاي مسکن مهر در روستاها مي باشد و تا به حال 135 هزار واحد از تعداد مذکور به مرحله انعقاد قرارداد رسيده است.نيکزاد مبلغ وام اعطايي براي واحدهاي مسکن مهر را 25 ميليون تومان براي واحدهاي صنعتي ساخت، 20 ميليون تومان براي واحدهاي غيرصنعتي ساخت و 10 ميليون تومان براي واحدهاي روستايي عنوان کرد.وي گفت: استانهاي مرکزي، سمنان ، يزد و ايلام در امر طرح مسکن مهر فعال بودند.وزير مسکن و شهرسازي در اين بازديد همچنين از بافت قديم ابرکوه ديدن کرد و جهت کمک براي احيا و حفظ بافت قديم اين شهرستان قول مساعد داد.بازديد از درخت سرو 4500 ساله و مسکن مهر معلولين از ديگر برنامه هاي وزير مسکن و شهرسازي در اين شهر ستان بود. طرح هاي مسکن مهر ابرکوه در زميني به وسعت 70 هکتار و در يکهزار و 201 واحد مسکوني در حال احداث مي شود.اين واحدها که در زيربناي 93 و 133 متر مربع در دست ساخت است و اوايل سال 90 به بهره برداري مي رسند 30 درصد پيشرفت فيزيکي دارد.وزير مسکن و شهرسازي در حاشيه اين بازديد گفت: متقاضيان مسکن مهر در کشور 940 هزار نفر مي باشند و وزارت مسکن و شهرسازي براي ساخت يک ميليون واحد مسکوني قرارداد انعقاد کرده است.