شناسه : 814167
تجلیل مسئولین اداره کل بیمه خدمات درمانی استان از خانواده های شهدای ابرکوه

تجلیل مسئولین اداره کل بیمه خدمات درمانی استان از خانواده های شهدای ابرکوه


مدیر وجمعی از مسئولین اداره کل بیمه خدمات درمانی ابرکوه از خانواده شهید محمد
تجلیل مسئولین اداره کل بیمه خدمات درمانی استان از خانواده های شهدای ابرکوه

علی صالحی بازدید نموده واز رشادت ها وایثارگریهای شهدا ونیز صبرو بردباری خانواده معظم انان تجلیل نمودند.

دکتر محمد دریجانی دراین بازدیدبابیان اینکه به برکت خون پاک شهیدان ایران اسلامی امروز همچون نگینی درجهان می درخشد یادوخاطرات شهدا را گرامی داشت واز خانواده معزز انان که چنین مردان پاک سیرتی رادردامان خود پروراندند تجلیل نمود.