تجلیل ازپزشکان نمونه طرح پزشک خانواده درابرکوه

خدمات درمانی استان وجمعی از پزشکان ومسئولین داروخانه های ابرکوه  درفرمانداری  این شهرستان  تشکیل گردید از خانم دکتر فاطمه کارگر دکتر محمود شفیعی و ماما مریم اسدی که بیشترین همکاری را دراجرای طرح پزشک خانواده  داشته اند بااهدالوح سپاس تجلیل شد.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان یزد دراین شورا بابیان اینکه این اداره کل با بیش از 900 موسسه تشخیص و درمان شامل پزشکان عمومی و متخصص داروخانه ها -ازمایشگاهها و پاراکلینیکها طرف قرارداد میباشد تعامل وهم اندیشی با مسئولین موسسات تشخیص ودرمان را ازجمله اهداف تشکیل این شورا درشهرستانها بیان نمودو گفت: دران هم اندیشی ها رضایت موسسات طرف قرارداد حاصل شده واین رضایتمندی   به ارائه خدمات بهتر وسریعتر به بیمه شده ودرنتیجه رضایتمندی بیمه شده  منجر خواهدشد.

دکتر محمد دریجانی بابیان اینکه 380 هزار نفر یعنی 40 درصد جمعیت استان درقالب بیمه صندوق کارکنان دولت -روستائی سایراقشار و ایرانیان از خدمات این بیمه برخودرار میباشند گفت: 50هزارنفر ازافراد یکه فاقد هرگونه بیمه ای بودند تاکنون تحت پوشش بیمه ایرانیان درامده که 98 درصد افرادفاقد بیمه استان را تشکیل میدهند.

وی از با بيان اینکه حق بیمه صندوق بیمه  ایرانیان 50 درصد بیمه کارکندان دولت میباشد افزود: برای اقشار اسیب پذیر که مایل به استفاده از بیمه ایرانیان باشند برای دریافت 50 درصد مابقی نیز تسهیلاتی درنظر گرفته خواهدشد.