شناسه : 1474872
فرماندار ابرکوه:

تامین خدمات عمومی مناطق جدید شهری از اولویت های شهرستان می باشد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه ای با موضوع پیگیری رفع نیازمندیهای مناطق جدید شهری ابرکوه (سایت مسکن مهر) صبح روز دوشنبه با حضور مسئولین ذیربط در محل فرمانداری تشکیل شد. در این جلسه فرماندار ابرکوه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات به عمل آمده در سایت مسکن مهر از جمله در دست احداث بودن دو واحد آموزشی،یکباب مسجد،در نظر گرفتن زمین برای ایجاد فضای ورزشی و کتابخانه استاندارد، از مسئولین مربوطه درخواست نمود در خصوص وضعیت کاربری های مختلف سایت مسکن مهر اقدام لازم معمول نمایند. برزگرزاده افزود:تراکم جمعیتی مسکن مهر و بافت جوان آن می طلبد مسئولین ذیربط موضوع خدمات رسانی عمومی به این نقطه جدیدالاحداث را در دستور کار قرار داده و مجدانه پیگیری نمایند. در ادامه جلسه مقرر گردید شورای مسکن مهر به شیوه معمول ماهیانه تشکیل جلسه داده و با در نظر گرفتن اولویت ها اقدام لازم به عمل آوررند،ضمن اینکه موارد مربوط به حوزه اجتماعی،فرهنگی و امنیتی نیز به لحاظ اهمیت موضوع در جلسات ویژه مطرح خواهد شد.
فرماندار ابرکوه:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه ای با موضوع پیگیری رفع نیازمندیهای مناطق جدید شهری ابرکوه (سایت مسکن مهر) صبح روز دوشنبه با حضور مسئولین ذیربط در محل فرمانداری تشکیل شد.

در این جلسه فرماندار ابرکوه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات به عمل آمده در سایت مسکن مهر از جمله در دست احداث بودن دو واحد آموزشی،یکباب مسجد،در نظر گرفتن زمین برای ایجاد فضای ورزشی و کتابخانه استاندارد، از مسئولین

مربوطه درخواست نمود در خصوص وضعیت کاربری های مختلف سایت مسکن مهر اقدام لازم معمول نمایند.

برزگرزاده افزود:تراکم جمعیتی مسکن مهر و بافت جوان آن می طلبد مسئولین ذیربط موضوع خدمات رسانی عمومی به این نقطه جدیدالاحداث را در دستور کار قرار داده و مجدانه پیگیری نمایند.

در ادامه جلسه مقرر گردید شورای مسکن مهر به شیوه معمول ماهیانه تشکیل جلسه داده و با در نظر گرفتن اولویت ها اقدام لازم به عمل آوررند،ضمن اینکه موارد مربوط به حوزه اجتماعی،فرهنگی و امنیتی نیز به لحاظ اهمیت موضوع در

جلسات ویژه مطرح خواهد شد.