شناسه : 815257
بیماران دیالیزی در ابرکوه

بیماران دیالیزی در ابرکوه


درآخرین روز از هفته حمایت از بیماران کلیوی فرماندار وجمعی از مسئولین ابرکوه با حضور دربخش
بیماران دیالیزی در ابرکوه

دیالیز بیمارستان خاتم الانبیا(ص) این شهرستان ازبیماران بستری  دراین بخش عیادت کرده وهدایائی به انان اهدا نمودند.

درحال حاضر شش بیمار کلیوی هیجده بار درهفته دراین بخش دیالیز میشوند.

شعبه انجمن حمایت از بیماران کلیوی ابرکوه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدتاکنون 5دستگاه دیالیز به ارزش 600 میلیون ریال بمنظور استفاده بیماران کلیوی این بیمارستان تهیه نموده است.