شناسه : 611718
چاکرالحسینی:

بیشتر روستاهای ابرکوه طرح هادی دارد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري به نقل از خبرگزاری مهر رئیس بنیاد مسکن ابرکوه گفت: از 33 روستای ابرکوه 25 روستا دارای طرح هادی است. حمیدرضا چاکرالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی یکی از عمده فعالیت های بنیاد مسکن است. وی افزود: در این راستا بنیاد مسکن ابرکوه از ابتدای سال1370 طرح هادی اکثر روستاهای شهرستان شامل 25طرح از 33 روستای موجود را تهیه کرده است که تاکنون نیز موفق به اجرای قسمتی از طرح هادی در روستاها، شامل سنگ جدول، زیر سازی، آسفالت، پیاده روسازی، بازسازی و... شده است. چاکرالحسینی یادآور شد: اجرای 700 هزار مترمربع آسفالت، اجرای یک میلیون متر مربع زیر سازی و اجرای 100 هزار متر طول سنگ جدول برخی از این فعالیت ها است. چاکرالحسینی افزود: همچنین 20 هزار متر مربع پیاده رو سازی نیز در روستاها صورت گرفته است. وی عنوان کرد: طرح هادی بقیه روستاها نیز در دست مطالعه و تهیه است.
چاکرالحسینی:
به گزارش روابط عمومي فرمانداري به نقل از خبرگزاری مهر رئیس بنیاد مسکن ابرکوه گفت: از 33 روستای ابرکوه 25 روستا دارای طرح هادی است.

حمیدرضا چاکرالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی یکی از عمده فعالیت های بنیاد مسکن است.

وی افزود: در این راستا بنیاد مسکن ابرکوه از ابتدای سال1370 طرح هادی اکثر روستاهای شهرستان شامل 25طرح از 33 روستای موجود را تهیه کرده است که تاکنون نیز موفق به اجرای قسمتی از طرح هادی در روستاها، شامل سنگ جدول، زیر سازی، آسفالت، پیاده روسازی، بازسازی و... شده است.

چاکرالحسینی یادآور شد: اجرای 700 هزار مترمربع آسفالت، اجرای یک میلیون متر مربع زیر سازی و اجرای 100 هزار متر طول سنگ جدول برخی از این فعالیت ها است.

چاکرالحسینی افزود: همچنین 20 هزار متر مربع پیاده رو سازی نیز در روستاها صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: طرح هادی بقیه روستاها نیز در دست مطالعه و تهیه است.