منابع طبيعي

مهدي صادقي رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري ابركوه: سال گذشته 14طرح درقالب 20پروژه منابع طبيعي و آبخيزداري دراين شهرستان اجرا شده است.
به گفته وي براي اين طرحها افزون بر 2 ميليارد ريال بودجه از محل اعتبارات استاني ومنابع طبيعي هزينه شده است .
وي بااشاره به اينكه اين شهرستان يكي از مناطق كويري استان يزد بشمار ميرودگفت : براي جلوگيري از فرسايش خاك وتوسعه فضاي سبزوجنگل كاري طرحها وفعاليتهاي منابع طبيعي وآبخيزداري نياز به بودجه هاي بيشتري مي باشد .
صادقي بااشاره به وجود بوستان فراغه تنها تفرجگاه ابركوه كه درمسيرزائران امام رضا (ع) قراردارد تاكيد كرد : اين بوستان بزرگ براي ساماندهي ، تجهيز وتكميل آن نياز به 50ميليارد ريال بود جه دارد.
وي تصريح كرد: براي ادامه طرحهاي آبخيزداري ومنابع طبيعي درسال جاري بيش از 10ميليارد ريال بودجه به كميته برنامه ريزي شهرستان پيشنهاد شده است كه درصورت تصويب اين ميزان بودجه روند توسعه فضاي سبز وطرحهاي منابع طبيعي شتاب بيشتري بخود مي گيرد.
صادقي افزود: بيش از 90 درصد از مساحت شهرستان را عرصه هاي منابع طبيعي معادل 480 هزار هكتار شامل مي شود.

ايرنا