شناسه : 145059689

بيست و نهمين جلسه خونگيري در شهرستان ابركوه انجام شد


جلسات خونگيري ابركوه كه هر دو هفته يكبار انجام مي شود ، بيست و نهمين جلسه خود را پشت سر گذاشت .

به گفته مسئول پيگيري امور انتقال خون در فرمانداري شهرستان ، هر دو هفته يكبار جلسات خونگيري در شهرستان برگزار مي شود كه در هر جلسه حدود 33 واحد خون از اهداء كنندگان دريافت مي شود .

وي اظهار داشت جاد دارد كه ظرفيت اين جلسات به لحاظ نيرو و امكانات و تجهيزات پزشكي افزايش يابد .

اميدي ضمن تشكر از خيّرين اين امر در شهرستان و دستگاههاي اداري كه سبب همكاري شده اند ، اظهار اميدواري كرد كه بحث نيروي انساني ، مجوز مركز و ارتقاء آن به پايگاه انتقال خون از سوي مديران ذيربط در استان و كشور پيگيري و به سرانجام خوبي برسد .