شناسه : 618080


  روز قدس روز حيات اسلام است.امام خميني (ره)   بسم الله الرحمن الرحیم   روز قدس به عنوان ابتكار بزرگ حضرت امام خميني (ره) همواره بر تارك انقلاب شكوهمند اسلامي درخشش ويژه اي خواهد داشت.زيرا اين ابتكار بزرگ در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان ،ماه يكپارچگي تمام مسلمين جهان در تسليم امر روزه   داري و تزكيه نفس،نويد بخش آزادي قدس شريف و قبله نخست مسلمين از لوث وجود اهريمنان بيروني است. به گواه تاريخ بزرگترين تهديدي كه همواره جوامع اسلامي را نشانه گرفته،شيطنت ها و فتنه هايي كه از ناحيه افراطي هاي يهود   (صهيونيزم) بر بدنه اين جوامع وارد آمده و هيچگاه التيام نيافته است.خوشبختانه موج بيداري جوامع اسلامي برگرفته از ارزشهاي ظلم ستيزانه انقلاب عظيم اسلامي ايران مي رود تا زمينه را هر چه بهتر در نابودي مفسدين في الارض فراهم   نموده و وعده قطعي خداوند متعال در استقرار حكومت مستضعفين بر جهان را محقق نمايد.   بي گمان مردم شريف ايران اسلامي به عنوان طلايه داران آزادي قدس شريف ضمن لبيك به فرمان رهبر معظم انقلاب ،با حضور گسترده خود در راهپيمايي روز قدس بار ديگر عظمت دولت و ملت اسلامي را به جهانيان نشان داده و نابودي   قريب الوقوع اسراييل غاصب را فرياد خواهند نمود.     اسماعيل برزگرزاده   فرماندار شهرستان ابركوه 11/5/92  
یک خطا در زمان پردازش قالب رخ داده.
34630032
1## 
2## Velocity Transform Template 
3## 
4## All dynamic elements in a structure can be accessed as a Velocity variable. 
5## 
6## The given structure: 
7## 
8## <root> 
9##  <dynamic-element name="main-text" type="text_area"> 
10##   <dynamic-element name="sub-image" type="image"></dynamic-element> 
11##   <dynamic-element name="sub-text" type="text"></dynamic-element> 
12##  </dynamic-element> 
13##  <dynamic-element name="more-text" type="text_area"></dynamic-element> 
14##  <dynamic-element name="ms-list" type="multi-list"> 
15##   <dynamic-element name="chocolate" type="Chocolate"></dynamic-element> 
16##   <dynamic-element name="strawberry" type="Strawberry"></dynamic-element> 
17##   <dynamic-element name="vanilla" type="Vanilla"></dynamic-element> 
18##  </dynamic-element> 
19## </root> 
20## 
21## The dynamic element "main-text" can be accessed in the following ways: 
22## 
23## $main-text.getName()   - The name "main-text" 
24## $main-text.getData()   - The data in the article for main-text 
25## $main-text.getType()   - The type "text-area" 
26## $main-text.getChildren() - A collection with two nodes (sub-image and 
27##              sub-text) that can be used in the #foreach clause 
28## $main-text.getSiblings() - A collection of elements with the name 
29##              "main-text". This will only return more than one 
30##              element if this element is repeatable. 
31## 
32## One special accessor exists for elements of type "multi-list": 
33## 
34## $ms-list.getOptions() - A collection with up to three string entries 
35##             (chocolate, strawberry, or vanilla) that can be used 
36##             in the #foreach clause 
37## 
38## Another special accessor exists for elements of type "link_to_layout": 
39## 
40## $linkToPage.getUrl() - The URL that links to the selected page in the current 
41##            community, organization, etc. 
42## 
43## The variable $journalTemplatesPath can be used to include another Journal 
44## template, e.g. #parse ("$journalTemplatesPath/LAYOUT-PARENT") 
45## 
46## The variable $viewMode specifies which mode the article is being viewed in. 
47## For example, if $viewMode evaluates to "print", that means the user clicked 
48## the print icon to view this article. 
49## 
50 
51 
52$lead.getData() 
53</br> 
54$content.getData()