به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه

 

درجلسه ای که ساعت 30/12روز شنبه مورخ 96/10/16 درمحل فرمانداری ابرکوه تشکیل گردید فرماندار ابرکوه از تشکیل کمیته های چند گانه دهه فجر خبر داد آقای کاظمی نسب , خواستار ھمکاری کلیه ادارات ونھادھا درتشکیل این کمیته ها شد. همچنین با توجه به حوادث اخیر دربرخی نقاط کشور مراسم خود جوش راھپیمایی علیه ھنجارشکنان واخلالگران امنیت عمومی راس ساعت 10روز دوشنبه 96/10/18ازمیدان امام حسین (ع)شھر ابرکوه آغاز وبا طی مسیر خیابان شھید بھشتی درمحل مصلی نماز جمعه خاتمه خواھد یافت.