شناسه : 811366
به زودی اورژانس بین جاده ای بخش بهمن راه اندازی خواهد شد.

به زودی اورژانس بین جاده ای بخش بهمن راه اندازی خواهد شد.


به گفته آقای عادل فرماندار شهرستان ابرکوه نیروهای انسانی اورژانس بین راهی برای گذراندن دوره های آموزشی لازم اعزام شده
به زودی اورژانس بین جاده ای بخش بهمن راه اندازی خواهد شد.
وپس از سپری شدن دوره های آموزشی 6ماه اورژانس بین راهی راه اندازی خواهد شد. لازم به توضیح است این اورژانس تا شعاع 50کیلومتری درخصوص حوادث جاده ای خدمات رسانی می نماید.