شناسه : 811334
بمنظور بررسی روند ارائه خدمات درمانی شهرستان جلسه ای درتاریخ 20/7/88درمحل فرمانداری درحضور آقای عادل فرماندار شهرستان برگزارگردید.

بمنظور بررسی روند ارائه خدمات درمانی شهرستان جلسه ای درتاریخ 20/7/88درمحل فرمانداری درحضور آقای عادل فرماندار شهرستان برگزارگردید.


دراین جلسه آقایان دکتر ارجمند زاده رئیس دفتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجماعی استان ،دکتر سعادتمند پزشک مشاور دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تامین اجماعی استان و دکتر قائم محمدی کارشناس امور دارویی دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان شرکت داشتند و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
بمنظور بررسی روند ارائه خدمات درمانی شهرستان جلسه ای درتاریخ 20/7/88درمحل فرمانداری درحضور آقای عادل فرماندار شهرستان برگزارگردید.
1)احداث ساختمان درمانگاه تامین اجتماعی درسال 88و با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال.
2)راه اندازی موقت درمانگاه قبل از اجرایی شدن وتکمیل ساختمان بصورت موقت .
3)درخواست اولویت دادن به درمانگاه تامین اجتماعی ابرکوه دربین 300طرح مصوب هیات مدیره وپیگیری آن از طریق ستاد پیگیری مصوبات سفر.