شناسه : 814087
بمناسبت هفته نيروي انتظامي صبحگاه مشتركي درمحل نيروي انتظامي تشكيل گرديد

بمناسبت هفته نيروي انتظامي صبحگاه مشتركي درمحل نيروي انتظامي تشكيل گرديد


بمناسبت هفته نيروي انتظامي صبحگاه مشتركي با حضور فرماندار محترم
بمناسبت هفته نيروي انتظامي صبحگاه مشتركي درمحل نيروي انتظامي تشكيل گرديد

آقاي عادل ومسئولين شهرستان درمحل نيروي انتظامي شهرستان ابركوه برگزار گرديد دراين صبحگاه آقاي عادل فرماندار شهرستان ابركوه ضمن تقدير وتشكر از پرسنل خدوم نيروي انتظامي برحفظ وحراست از نظام مقدس جمهوری اسلامی ودستاوردهای  آن تاكيد ودرارتباط با امنيت وثبات واقتدار نيروي انتظامي سخناني ايراد نمود.