شناسه : 614861
گزارش تصويري

بمناسبت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي برگزار شد.


در سومين روز از هفته ي كاهش اثرات بلايايي طبيعي مانور زلزله اي به منظور آمادگي هر چه بيشتر دانش آموزان ،در مدرسه راهنمايي ابن سينا برگزار شد.
گزارش تصويري