برگزاری کارگاه بهداشت و سلامت
دراین کارگاه یکروزه که 60 نفر ازمادران دانش اموزان حضور داشتند یکی از کارشناسان مرکز بهداشت ابرکوه بابرشمردن راهکارهای پیشگیری از اسیب های اجتماعی ورفتارهای پرخطر درمدارس بر فرهنگ سازی رعایت موارد بهداشتی از سوی دانش اموزان تاکید نمود