شناسه : 814747
برگزاری مسابقه مچ اندازی درابرکوه

برگزاری مسابقه مچ اندازی درابرکوه


دراین مسابقه که با حضور 36 ورزشکار دراوزان 50- 60-70-80-90و100 کیلوگرم برگزار گردید از
برگزاری مسابقه مچ اندازی درابرکوه

هر وزن یک برنده انتخاب وحکم قهرمانی وهدیه ای دریافت نمودند.

درادامه بین برندگان هروزن هم مسابقه ای برگزار که درپایان حمید محمدی پور بعنوان قهر مان قهرمانان مسابقه مچ اندازی شهرستان معرفی وضمن راهیابی به مرحله استانی این مسابقات مورد تجلیل قرارگرفت.