شناسه : 136350423

برگزاری جلسه هیأت امنای سرو ابرکوه


با حضور فرماندار ابرکوه ، هیأت امنای سرو ابرکوه با حضور اعضاء در محل فرمانداری تشکیل جلسه داد

هیأت امنای سرو ابرکوه با حضور اعضاء در محل فرمانداری تشکیل جلسه داد و موارد مرتبط با درخت و مشکلات موجود مطرح شده و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .