شناسه : 610269

برنامه های کمیته عشایری و روستائی دهه فجر ابرکوه در روز 14 بهمن ماه


برنامه های اجرايي  14 بهمن ماه كميته   روستایی و عشایری دهه فجر   شهرستان ابركوه عنوان روز:انقلاب اسلامي ، انتظار فرج ، حاکمیت جهانی اسلام واستکبار ستیزی ردیف عنوان طرح مجری ساعت اجرا گستره اجرایی مکان توضیحات شروع پایان استان شهرستان منطقه یا بخش روستا 1 سخنرانی  - مسابقه فر هنگی و هنری شورا- پایگاه مقاومت 18 20 یزد ابرکوه بهمن بداف مسجد سخنرانی پیرامون انتظار فرج - حاکمیت جهانی حضرت مهدی 2 سخنرانی  - مسابقه فر هنگی و هنری شورا-پایگاه مقاومت 18 20 یزد ابرکوه بهمن خرم آباد مسجد سخنرانی پیرامون انتظار فرج - حاکمیت جهانی حضرت مهدی 3 سخنرانی  - مسابقه فر هنگی و هنری شورا-پایگاه مقاومت 18 20 یزد ابرکوه بهمن اسفنداباد مسجد سخنرانی پیرامون انتظار فرج - حاکمیت جهانی حضرت مهدی 4 سخنرانی  - مسابقه فر هنگی و هنری شورا-پایگاه مقاومت 18 20 یزد ابرکوه بهمن اسد آباد اسفند آباد مسجد سخنرانی پیرامون انتظار فرج - حاکمیت جهانی حضرت مهدی 5 سخنرانی  - مسابقه فر هنگی و هنری شورا-پایگاه مقاومت 18 20 یزد ابرکوه بهمن نصرت آباد مسجد سخنرانی پیرامون انتظار فرج - حاکمیت جهانی حضرت مهدی 6 سخنرانی  - مسابقه فر هنگی و هنری شورا-پایگاه مقاومت 18 20 یزد ابرکوه مرکزی رئیس آباد مسجد سخنرانی پیرامون انتظار فرج - حاکمیت جهانی حضرت مهدی 7 سخنرانی  - مسابقه فر هنگی و هنری شورا-پایگاه مقاومت 18 20 یزد ابرکوه مرکزی شهر آباد مسجد سخنرانی پیرامون انتظار فرج - حاکمیت جهانی حضرت مهدی 8 سخنرانی  - مسابقه فر هنگی و هنری شورا-پایگاه مقاومت 18 20 یزد ابرکوه مرکزی مریم آباد مسجد سخنرانی پیرامون انتظار فرج - حاکمیت جهانی حضرت مهدی 9 سخنرانی  - مسابقه فر هنگی و هنری شورا-پایگاه مقاومت 18 20 یزد ابرکوه مرکزی شمس آباد مسجد سخنرانی پیرامون انتظار فرج - حاکمیت جهانی حضرت مهدی    

برنامه های اجرايي  14 بهمن ماه كميته   روستایی و عشایری دهه فجر   شهرستان ابركوه

عنوان روز:انقلاب اسلامي ، انتظار فرج ، حاکمیت جهانی اسلام واستکبار ستیزی

ردیف
عنوان طرح
مجری
ساعت اجرا
گستره اجرایی
مکان
توضیحات
شروع
پایان
استان
شهرستان
منطقه یا بخش
روستا
1
سخنرانی  - مسابقه فر هنگی و هنری
شورا- پایگاه مقاومت
18
20
یزد
ابرکوه
بهمن
بداف
مسجد
سخنرانی پیرامون انتظار فرج - حاکمیت جهانی حضرت مهدی
2
سخنرانی  - مسابقه فر هنگی و هنری
شورا-پایگاه مقاومت
18
20
یزد
ابرکوه
بهمن
خرم آباد
مسجد

سخنرانی پیرامون انتظار فرج - حاکمیت جهانی حضرت مهدی

3
سخنرانی  - مسابقه فر هنگی و هنری
شورا-پایگاه مقاومت
18
20
یزد
ابرکوه
بهمن
اسفنداباد
مسجد

سخنرانی پیرامون انتظار فرج - حاکمیت جهانی حضرت مهدی

4
سخنرانی  - مسابقه فر هنگی و هنری
شورا-پایگاه مقاومت
18
20
یزد
ابرکوه
بهمن
اسد آباد اسفند آباد
مسجد

سخنرانی پیرامون انتظار فرج - حاکمیت جهانی حضرت مهدی

5
سخنرانی  - مسابقه فر هنگی و هنری
شورا-پایگاه مقاومت
18
20
یزد
ابرکوه
بهمن
نصرت آباد
مسجد

سخنرانی پیرامون انتظار فرج - حاکمیت جهانی حضرت مهدی

6
سخنرانی  - مسابقه فر هنگی و هنری
شورا-پایگاه مقاومت
18
20
یزد
ابرکوه
مرکزی
رئیس آباد
مسجد

سخنرانی پیرامون انتظار فرج - حاکمیت جهانی حضرت مهدی

7
سخنرانی  - مسابقه فر هنگی و هنری
شورا-پایگاه مقاومت
18
20
یزد
ابرکوه
مرکزی
شهر آباد
مسجد

سخنرانی پیرامون انتظار فرج - حاکمیت جهانی حضرت مهدی

8
سخنرانی  - مسابقه فر هنگی و هنری
شورا-پایگاه مقاومت
18
20
یزد
ابرکوه
مرکزی
مریم آباد
مسجد

سخنرانی پیرامون انتظار فرج - حاکمیت جهانی حضرت مهدی

9
سخنرانی  - مسابقه فر هنگی و هنری
شورا-پایگاه مقاومت
18
20
یزد
ابرکوه
مرکزی
شمس آباد
مسجد

سخنرانی پیرامون انتظار فرج - حاکمیت جهانی حضرت مهدی