شناسه : 158029678

بررسی وضعیت بهداشت کانونهای عشایری شهرستان


با حضور رییس اداره امور عشایری استان ، وضعیت بهداشت کانونهای عشایری شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، با حضور حسن زارع رییس اداره امور عشایری استان ، احمد جعفری رییس گروه گسترش و ارتقاء شبکه ها دانشگاه علوم پزشکی ستان و محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه ، وضعیت بهداشت کانونهای عشایری شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
رییس اداره امور عشایری استان در این دیدار گفت:ارتقاء و سطح بهداشتی مناطق عشایری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی یزد ، ساماندهی سکونت های عشایری و ارایه خدمات بهداشتی به آنها در دستور کار اداره امور عشایری قرار دارد .
حسن زارع خاطرنشان کرد:با تهیه طرح لازم و تامین هزینه با همکاری فرمانداری ، بهداشت عشایر پیگیری خواهد شد .
 فرماندار ابرکوه هم گفت: بهداشت عشایر و خدمات رسانی در این خصوص و شرب عشایر و ییلاق ،لازم و ضروری است و بر ارایه طرح و اجرای آن تاکید کرد .