شناسه : 138836325

بررسی نحوه تامین زیرساخت خانه سالمندان ابرکوه


کمیته تامین زیرساخت خانه سالمندان ابرکوه با حضور معاون سیاسی فرماندار تشکیل جلسه داد .

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، کمیته خانه سالمندان ابرکوه با حضور علی اکبر اسحاقی معاون سیاسی فرماندار در خصوص نحوه تامین زیرساخت خانه سالمندان ابرکوه در محل فرمانداری تشکیل جلسه داد .

موراد مورد بحت در این جلسه گازرسانی ، آسفالت جاده دسترسی و آبرسانی بود که مقرر شد :

 با مدیرعامل گاز استان در خصوص گازرسانی رایگان از طریق فرماندار رایزنی شود .

در مورد زیرسازی و آسفالت جاده در اولین فرصت از مسیر و جاده بازدید به عمل آید و برآورد هزینه شود .

در خصوص آبرسانی نیز از طریق اجرای طرح قطره ای در 1/5 هکتار زمین تامین شود .

لازم به کر است که خانه سالمندان ابرکوه خیّری بوده و توسط آقای محمدتقی قیومی خیّر مربوطه بالغ بر دو میلیارد تومان هزینه شده است .