شناسه : 809737
بررسی مشکلات گاوداران شهرستان ابرکوه با حضور فرماندار

بررسی مشکلات گاوداران شهرستان ابرکوه با حضور فرماندار


جمعی از دامداران ابرکوه درنشستی درفرمانداری مسایل ومشکلات صنفی خودرا با فرماندار این شهرستان درمیان گذاشتند.
بررسی مشکلات گاوداران شهرستان ابرکوه با حضور فرماندار
پائین بودن قیمت شیر و همچنین ازاد گذاشتن انان درانتخاب کارخانه تولید کننده خوراک جهت خرید خوراک مورد نیاز دامها از جمله مشکلات و خواسته های 60 نفر ازصاحبان گاوداری بود که دراین نشست مطرح شد وعادل فرماندار ابرکوه قول پیگیری انهاراداد.
درشهرستان ابرکوه بیش از 8هزارراس گاو شیری بوسیله یک هزار دامدار پرورش داده می شوند