شناسه : 809907
برداشت زرشک برای اولین بار در ابرکوه

برداشت زرشک برای اولین بار در ابرکوه


حسین بیگی کشاورز مزرعه یوسف آباد ابرکوه 5/3 هکتار از زمین های کشاورزی
برداشت زرشک برای اولین بار در ابرکوه
خود را به باغ زرشک اختصاص داده و در آن جا ارقام زرشک اصلاح شده با راهنمائی کارشناسان جهاد کشاورزی کاشت نموده و در سال جاری که نهال آن سه ساله می شوند محصول زرشک برداشت می نماید .
گفتنی است درختچه زرشک که در سومین سال خود به بار می نشیند تولید آن از هر هکتاری 5/1 تن آغاز و تا سال دهم به 6 تن در هکتار می رسد .