بخش مرکزی

 

 

نام بخشدار:  احمد آخوندی

بخش مرکزی شهرستان ابرکوه دارای دو دهستان تیجرد و فراغه  و شهر ابرکوه می باشد که 17 روستا را شامل می شود.