شناسه : 812922
بخش بهمن

بخش بهمن


  نام بخشدار: حجت الله محمدی بخش بهمن شهرستان ابرکوه با جمعیتی بالغ بر 12000  نفر دارای یک مرکز شهری به نام مهردشت و 13 روستا می باشد.
بخش بهمن


 

نام بخشدار: حجت الله محمدی

بخش بهمن شهرستان ابرکوه با جمعیتی بالغ بر 12000  نفر دارای یک مرکز شهری به نام مهردشت و 13 روستا می باشد.