بازنگری در طرح امنیت اجتماعی با ابلاغ رییس جمهور

"بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي مهندس محصولي وزير محترم كشور سلام عليكم پيرو نامه شماره169493مورخه 21/9/87 موضوع تشكيل شوراي فرهنگي اجتماعي متشكل از نخبگان و صاحبنظران جهت برنامه ريزي و هماهنگي فعاليتهاي عمومي و حفظ حريم اجتماعي ضروري است كليه اعضاء و دستگاههاي دخيل به موارد زير توجه كامل نمايند:

 1- ملت بزرگ ايران با آگاهي و اختيار و با كمك و ارشاد علماي متخلق و عامل، فرهنگ انسان ساز اسلام ناب را به عنوان انديشه و راه زندگي سعادتمند انتخاب كرده است و در طول ساليان با تقديم خون بهترين فرزندان خود و تحمل سختي هاي فراوان از آن صيانت كرده است. امروز و فردا نيز حفظ، تعميق و گسترش اين فرهنگ الهي و انساني جز با حضور، همراهي و پافشاري ملت بزرگ محقق نخواهد شد.

2- ترديد نبايد كرد كه ملت ما و به ويژه جوانان اين سرزمين امروز در مجموع بهترين و مومن ترين و پاك ترين جوانان روي زمين هستند و همين ها سرمايه اصلي حفظ عزت و فرهنگ كشورند. توجه جدي شود كه سلايق و برداشتهاي شخصي نبايد معيار دسته بندي مردم و خداي ناكرده هدم احترام و كرامت عده اي گردد. هيچ منطقي وجود ندارد كه نسل هاي جديد نيز همه سلايق شخصي نسلهاي قبل را بپسندند و دنبال کنند. مهم اصول و مباني اعتقادي و رفتاري در چارچوب ارزش هاي اسلامي و ايرانياست كه همگان استمرار و بالندگي آن را در روز 22 بهمن به خوبي در ملت بزرگ ايران به ويژه جوانان و نوجوانان ديدند.

 3- در هر كار فرهنگي از جمله صيانت از حريم عمومي، روشهاي فرهنگي پايه و اساس كار است. اخلاق با اخلاق و محبت با محبت و معنويت با معنويت و اعتماد با اعتماد متقابل منتقل مي شود و گسترش مي يــابد و كساني بايد براي اين امر مهم گمــارده شوند كه خود عامل و متخلق و حقيقتاً پاک ودوستدار خلق خدا بوده و به مردم اعتماد داشته باشند، چرا كه؛ "ذات نايافته از هستي بخش كي تواند كه شود هستي بخش" بنابراين در انتخاب افرادي كه مي خواهند ديگران را به اخلاق والا توصيه كنند بايد نهايت دقت بعمل آيد و پس از آموزش ها و تعليمات درست و بر مبناي انديشه حقيقي اسلام به كارگيري شوند. فضاي جامعه اسلامي بايد فضاي نشاط، سرزندگي، محبت و همدلي و پاکي و اعتماد باشد و همه در تحقق و تعميق و ترويج آن مسئولند. 4- حفظ و حراست از حقوق و كرامت شهروندان از وظايف اصلي حكومت است. در هر اقدام بايد احترام و كرامت آحاد جامعه در حد كامل و اجراي دقيق قانون به صورت اكيد مورد توجه قرار گرفته و رعايت گردد. احدي حق ندارد بدون حكم قضايي و يا شاكي حقوقي در امور شخصي مردم دخالت و يا از رابطه آنان با يكديگر استفسار نمايد كه در غير اينصورت خود امري خلاف و نوعي اشاعه فحشا خواهد بود. 5- بايد بين برخي از افراد عادي كه حسب عادت يا تحت تاثير محيط رشد يا بي توجهي و يا تبليغات پيچيده دشمنان انسانيت، دچار برخي رفتارها مي شوند با كساني كه به صورت سازمان يافته اقدام به اجراي برنامه تخريب فضاي عمومي مي نمايند تفاوت اساسي قائل شد. با گروه اول، محبت و ياري و ارائه كتب و جزوات و كارتها و هدايايي كه حاوي پيام محبت و اطلاع رساني و هدايت و پرورش باشد و در برخورد با گروه دوم كار دقيق اطلاعاتي و كنترل نامحسوس و برخورد قاطع لازم است. اميدوارم با همكاري كامل كليه دستگاههاي فرهنگي و ارشادي و انتظامي و با همراهي سازنده جوانان خوب و صميمي اين سرزمين و با استفاده از نظرات و ارشادات دانشمندان متخلق حوزه و دانشگاه و سازماندهي مناسب، اين امر مهم را برنامه ريزي و اجرا كنيد و از اقدامات سليقه اي، مقطعي، غير منطبق بر اخلاق كريمه اسلامي و بعضا خشن و تخريب كننده شخصيت شهروندان به طور اكيد جلوگيري و گزارش كار را به صورت مستمر ارائه نمائيد. باشد كه ايران عزيز همچنان الگوي زيباترين زندگي همراه با نشاط و بالندگي و ايمان در تمام عرصه ها باشد.