شناسه : 138738006

بازدید و تقدیر دانش آموزان از آتشنشانهای شهر مهردشت


دانش آموزان مدرسه شهید جهانی شهر مهردشت با حضور خود در ایستگاه آتش نشانی مهردشت ضمن بازدید ٬ از آتشنشانها تقدیر کردند .

به گزارش روابط عمومی بخشداری بهمن ٬ به مناسبت ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی ٬ دانش آموزان مدرسه شهید جهانی از ایستگاه آتشنشانی شهرداری مهردشت بازدید نموده و از اتشنشانها تقدیر به عمل آوردند .