شناسه : 1474792
گزارش تصویری

بازدید فرماندار از آمارگیران سرشماری آزمایشی کشاورزی


 
گزارش تصویری