شناسه : 810884
بازدید آقای عادل فرماندار محترم ابرکوه ازپروژه مسکن مهر

بازدید آقای عادل فرماندار محترم ابرکوه ازپروژه مسکن مهر


طرح آماده سازی ومحوطه سازی زمینهای مسکن مهر (خاک برداری –خاک ریزی وتسطیح)درشهر ابرکوه از تاریخ 30/2/1388آغاز
بازدید آقای عادل فرماندار محترم ابرکوه ازپروژه مسکن مهر
وتاکنون حدود 20درصد از کار آن به اتمام رسیده است باعنایت به قرارداد پیمانکار با تعاونی های مسکن مهر ابرکوه پیمانکار موظف گردیده تا شش ماه پس از عقد قرارداد زمینهای آماده ساخت را تحویل تعاونیها ی شهرستان که مشتمل بر 9تعاونی با 1300عضو می باشد نماید تا کار ساخت توسط تعاونی ها ادامه پیداکند.