شناسه : 812121
بازدید آقای عادل فرماندار شهرستان از پروژه کاشی کوثر کویر ابرکوه

بازدید آقای عادل فرماندار شهرستان از پروژه کاشی کوثر کویر ابرکوه


درتاریخ 3/12/88دوشنبه آقای عادل فرماندار شهرستان ابرکوه از کارخانه
بازدید آقای عادل فرماندار شهرستان از پروژه کاشی کوثر کویر ابرکوه
 

درحال احداث کاشی کوثر ابرکوه بازدید ، و  پیشرفت کارفیزیکی ساختمان  این کارخانه را از نزدیک پیگیری نمودند  دراین بازدید تعدادی از دانش آموزان رشته ساختمان از هنرستان علامه طباطبایی  نیز برای گردش علمی حضور  داشتند.