شناسه : 811621
بازدید از زورخانه نیمه تمام شهر مهردشت

بازدید از زورخانه نیمه تمام شهر مهردشت


درتاریخ 17/9/88باحضور آقای کمالی مدیر کل تربیت بدنی یزد ،معاون فرماندار جناب آقای ابوالحسینی ،
بازدید از زورخانه نیمه تمام شهر مهردشت

،آقای اکرمی بخشدار بهمن و هیئت همراه  از زورخانه شهر مهردشت بازدید بعمل آمد.به گفته آقای کمالی این زورخانه با اعتباری بالغ بریکصدوسی میلیون ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری شروع ودرحال حاضر نیمه تمام
می باشد. دراین خصوص  آقای کمالی قول مساعد مبنی  پیگیری اعتبارلازم  جهت تکمیل ساختمان این زورخانه را داد.