شناسه : 810824
بازدید از جاده درحال احداث جرقوییه به ابرکوه

بازدید از جاده درحال احداث جرقوییه به ابرکوه


درتاریخ 8/5/1388جناب آقای مهندس میر سعیدی معاون محترم عمرانی استانداری ومدیر کل محترم را ه وترابری استان یزد به همراه فرماندار محترم شهرستان ابرکوه
بازدید از جاده درحال احداث جرقوییه به ابرکوه
بمنظور بررسی میزان پیشرفت زیر سازی جاده جرقوئیه به ابرکوه از این پروژه بازدید بعمل آوردند.دراین بازدید جناب آقای دکتر کامران نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ومدیر کل محترم راه وترابری استان اصفهان نیز حضور داشتند.