شناسه : 811346
بازدید ازتعدادی خانوادهای تحت پوشش بهزیستی

بازدید ازتعدادی خانوادهای تحت پوشش بهزیستی


به مناسبت روزجهانی نابینایان آقای عادل فرماندار شهرستان ابرکوه به همراه مسئول بهزیستی
بازدید ازتعدادی خانوادهای تحت پوشش بهزیستی
و برخی ازهمکاران موسسات خیریه شهرستان از تعدادی خانواده های تحت پوشش این اداره دیدار بعمل آوردند. بازدیدانجام شده از یک خانواده نابینا ویک زوج سالمند بود.