شناسه : 619920
گزارش تصويري

بازديد فرماندار از كارخانجات كاشي در حال احداث و راه آهن


 
گزارش تصويري