بازديد فرماندار از طرح هجرت بسيج سازندگي

سالجاری با همکاری جهادکشاورزی این شهرستان در زمینه های کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت مینمایند که مبارزه با کرم گلوگاه انار وسوسک سرشاخه خوار درختان زردالو وحذف علفهای هرز  از جمله فعاليتهاي انهاست .درپايان فرماندار شهرستان ابركوه از حضور جوانان  درعرصه های کار و سازندگی جامعه تجلیل کردد