شناسه : 620121
گزارش تصويري

بازديد فرماندار ابركوه از جاده در حال ساخت ابركوه-مروست و همچنين سايت نگهداري گورخر آسيايي چاه گير


به گزارش روابط عمومي فرمانداري،"اسماعيل برزگرزاده" فرماندار ابركوه پنجشنبه از جاده ابركوه-مروست بازديد و از نزديك ،در جريان ساخت اين جاده قرار گرفت.
گزارش تصويري